Industry Standards

Normen, vereisten en specificaties

Arrow Right icon Europa

ISO 7010 werd door de Europese Unie goedgekeurd als norm voor veiligheids- en waarschuwingspictogrammen. Brady beschikt over een volledig gamma veiligheids- en waarschuwingspictogrammen die voldoen aan ISO 7010. Hoewel de Europese Unie ISO 7010 al heeft goedgekeurd, zijn de lidstaten van de Unie nog volop bezig met de ratificatie van deze Europese norm. Daarom biedt Brady ook pictogrammen aan die de bestaande aanvaarde norm in EU-lidstaten naleven.

De EG-richtlijn 89/655 specificeert de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen op de werkplek. Artikel 2.14 stelt dat "elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn energiebronnen kan worden losgekoppeld".

De norm EN 1037 betreffende de veiligheid van arbeidsmiddelen definieert de maatregelen met het oog op isolatie van de energietoevoer en verspreiding van energie om het onbedoeld opnieuw in werking stellen van gevaarlijke machines te voorkomen. Deze norm garandeert een veilige en beveiligde tussenkomst in een risicogevoelige omgeving.

De Europese richtlijn 89/655/EEG legt de minimumvoorschriften vast met het oog op de veiligheid en bescherming van de werknemers die instaan voor het onderhoud van de industriële uitrusting.

Arrow Right icon Oostenrijk

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federale wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk
AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (verordening inzake het gebruik van arbeidsmiddelen) – Verordening van het Federale Ministerie van Handel en Werkgelegenheid inzake de bescherming van werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen, lid 1, §17 (1)

Arrow Right icon Frankrijk

UTE C18-510 (elektrische toepassingen) beschrijft de noodzaak om de nodige procedures te implementeren om te verzekeren dat apparatuur tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden beveiligd wordt en blijft. Activering van de apparatuur tijdens het onderhoud moet worden vermeden, en het moet duidelijk worden aangegeven dat de geïsoleerde apparatuur niet mag worden bediend. De werkgever moet ervoor zorgen dat alle veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd en dat ze regelmatig worden herzien.

Document met best practices, opgesteld door INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) in november 2011: ED 6109

Decreet 2010-1016 verwijst naar de verplichtingen van werkgevers inzake het tijdelijk of permanent gebruik van elektrische installaties.

De Franse arbeidswetgeving (artikel R4215-10) verwijst naar de identificatie van de operatoren.

Decreet 2010-1018 verwijst naar de preventie van elektrocutierisico's.

Decreet 2010-2118 verwijst naar interventies op elektrische installaties.

Franse arbeidswetgeving (artikel R 4544-5): het te onderhouden of te repareren deel van de machine moet worden geïdentificeerd en vergrendeld.

Besluit van 26 april 2012: alle werkzaamheden aan elektrische apparatuur moeten de nieuwe norm NF C18-510 volgen. Artikel 1 stelt dat deze norm nu is opgenomen in de Franse arbeidswet.

Arrow Right icon Duitsland

De Duitse wetgeving specificeert vereisten in de "Minimumvereisten voor gebruik van industriële installaties" of de "Betriebssicherheitsverordnung". (verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid), Bijlage 1. De bedieningselementen van de apparatuur moeten worden vergrendeld tegen onbedoeld of onbevoegd activeren.

In overeenstemming met de "Minimumvereisten ter verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers die werken met industriële installaties", Bijlage 2 mogen wijzigingen, onderhouds- of herstelwerkzaamheden enkel worden uitgevoerd nadat de bedrijfsuitrusting is uitgeschakeld. De uitrusting en alle bewegende onderdelen moeten worden beschermd tegen ongewild opstarten en bewegen.

Arrow Right icon Italië

Richtlijn 2001/45/EG van het Europese Parlement en de Raad van 27 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG.

Arrow Right icon Zwitserland

UVG – Federale wet inzake ongevallenverzekering 
VUV – Verordening inzake preventie van ongevallen en beroepsmatige ziekten
titel 1, hoofdstuk 2, lid 1, art.3
titel 1, hoofdstuk 3, lid 2, art. 30, 31 lid 3, art. 37 en lid 4, art. 43 
EKAS-richtlijn nr. 6512 – Arbeidsmiddelen

Deze voorschriften vermelden duidelijk dat de installaties tijdens onderhoud, afstelling of schoonmaak niet-operationeel mogen zijn en dat de nodige voorzieningen moeten worden gebruikt om te vermijden dat een machine onbedoeld wordt ingeschakeld.

Arrow Right icon Alleen van toepassing in het Verenigd Koninkrijk: BS7671:2008 

De Britse Provision of Work Equipment Regulations (Bepaling van voorschriften inzake arbeidsmiddelen) – Voorschrift 19: Isolatie van energiebronnen, stelt: "Iedere werkgever moet ervoor zorgen dat arbeidsmiddelen, waar nodig, voorzien zijn van de nodige middelen om ze af te koppelen van al hun energiebronnen. Iedere werkgever moet de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat bij heraansluiting van het arbeidsmiddel op een energiebron geen enkel personeelslid wordt blootgesteld aan enig veiligheids- of gezondheidsrisico".

Arrow Right icon USA (OSHA – Agentschap voor veiligheid & gezondheid op het werk)

Overeenkomstig de OSHA-regels voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (Lockout/Tagout – 1910.147) "zijn werkgevers verplicht een programma op te stellen en procedures te volgen voor het aanbrengen van geschikte lockout- of tagout-materialen op energiehoudende apparaten en het op enige andere wijze uitschakelen van machines of uitrustingen om een onverwachte energietoevoer, opstart of het vrijkomen van opgeslagen energie te vermijden. Dit met het oog op het voorkomen van lichamelijke letsels bij werknemers".

Brady Corporation vervaardigt en levert totaaloplossingen voor de identificatie en beveiliging van mensen, producten en plaatsen. De producten van Brady verbeteren de veiligheid, productiviteit en prestaties van klanten en omvatten kwalitatieve labels, pictogrammen, veiligheidsproducten, printers en software. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft klanten in de elektronica, telecommunicatie, fabricage, elektrische markt, bouw, medische sector, luchtvaart en tal van andere sectoren.


Niet contractuele foto's. De producten kunnen licht afwijken van de afbeeldingen op de website.
Alle prijzen zijn excl. BTW. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of correcties.