CLP/GHS-symbolen en gevarenklassen

GHS01 - Explosief

 • Explosieven
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden
GHS02 - Vlam

 • Ontvlambare stoffen
 • Pyroforen
 • Zelfverhitting
 • Stoot ontvlambaar gas uit
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden
GHS03 - Oxiderend

 • Oxidatiemiddelen
GHS04 - Gascilinder

 • Gassen onder druk
GHS05 - Bijtend

 • Bijtend voor de huid/brandwonden
 • „„Oogletsel
 • „„Bijtend voor metalen
GHS06 - Ernstige toxiciteit

 • Acute toxiciteit (dodelijk of toxisch)*
Het GHS-symbool voor acute toxiciteit wordt 
gebruikt voor minder ernstige toxiciteit.
GHS07 - Acute toxiciteit

 • Irriterend (huid en ogen)
 • Huidallergeen
 • Acute toxiciteit (schadelijk)*
 • Verdovende effecten
 • Infectie van de luchtwegen
 • Gevaarlijk voor ozonlaag (niet verplicht)

Het GHS-symbool voor ernstige toxiciteit wordt gebruikt voor dodelijke en ernstige toxiciteit.

GHS08 - Gezondheidsgevaar 

 • Kankerverwekkend
 • Mutageniteit
 • Voortplantingstoxiciteit
 • Sensibilisatie van de luchtwegen
 • Doelorgaantoxiciteit
 • Aspiratietoxiciteit
GHS09 - Milieu

 • Toxisch voor het aquatisch milieu
Indien u meer informatie wenst ...