BRADY - Algemene verkoopvoorwaarden - BELGIË

WAARBORG

Mits correct gebruik in normale en aangepaste gebruiksomstandigheden zijn BRADY produkten gewaarborgd tegen gebreken van materiaal of afwerking. BRADY's verplichtingen onder deze waarborg zijn beperkt tot de vervanging van het produkt waarvan op een BRADY voldoende wijze is aangetoond dat het defect was op het ogenblik dat het door BRADY werd verkocht. BRADY behoudt zich het recht voor hetzij het produkt na te zien bij de koper, hetzij te eisen dat het produkt naar onze fabriek teruggezonden wordt voor nazicht. Deze waarborg is beperkt tot de koper en strekt zicht niet uit tot andere personen welke het produkt van de koper verkregen hebben.

BRADY GEEFT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE WAARBORGEN BUITEN DIEGENE DIE HIERIN VERVAT ZIJN. Om het even welke beschrijving van de verkochte goederen, met inbegrip van om het even welke verwijzing naar de specificaties van de koper, alsmede om het even welke beschrijving in de catalogi, circulaires of om het even welk ander geschreven document dat door BRADY gepubliceerd is heeft enkel tot doel de goederen de identificeren en zal niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke waarborg dat de produkten zullen overeenstemmen met de beschrijving. 

UITSLUITEND DE KOPER IS AANSPRAKELIJK VOOR DE BEOORDELING VAN GESCHIKTHEID VAN DE PRODUKTEN WELKE HIERONDER VERKOCHT ZIJN VOOR HET VOORGENOMEN GEBRUIK. DEZE WAARBORG IS TER UITSLUITING VAN ELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORG. ER WORDT GEEN IMPLICIETE WAARBORG VAN GOEDE VERHANDELBARE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL GEGEVEN. DE HIERBOVEN INGESCHREVEN WAARBORG BEGRENST BRADY'S AANSPRAKELIJKHEID OP ABSOLUTE EN EXCLUSIEVE WIJZE EN VORMT HET ENIG VERHAAL VOOR DE KOPER VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET DE VERKOOP, DE LEVERING EN DE GESCHIKTHEID VAN DE PRODUKTEN VOOR HET GEBRUIK DAT DE KOPER ERVAN WENST TE MAKEN EVENALS VOOR OM HET EVEN WELK GEBREK WAARDOOR DEZE GOEDEREN MOCHTEN AANGETAST ZIJN, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID KAN BRADY AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR ENIGERLEI VERLIES, SCHADE, ONKOSTEN OF VOOR OM HET EVEN WELKE SECUNDAIRE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE WELKE WERD OPGELOPEN DOOR HET GEBRUIK OF DE MOGELIJKHEID OM DE BRADY-PRODUKTEN TE GEBRUIKEN.

AANTALLEN

Prijzen met betrekking tot een gegeven hoeveelheid zijn enkel van toepassing op een onafgebroken produktieloop van deze hoeveelheid tenzij specifiek anders opgegeven. In geval dat hoeveelheden verminderd worden of dat verzendingsinstructies kleinere series nodig maken zal de prijs voor de kleinere hoeveelheden van toepassing zijn. Indien een kleinere hoeveelheid niet vermeld was in een offerte zal een prijsaanpassing gedaan worden zoals gebruikelijk bij ons.

MEER/MINDER LEVEREN

Bij bestelling van speciale uitvoeringen hebben wij het recht om ten hoogste vijf percent meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.

PATENTEN

Wij gaan ermee akkoord u te vrijwaren tegen beschuldigingen van schendingen (overtredingen) van artikelrecht door om het even welk Europees patent uitgevaardigd op het ogenblik dat u uw order bij ons ingeschreven hebt, op voorwaarde dat zulke beschuldigingen enkel betrekking hebben op overtredingen door het artikel dat bij ons onderworpen en geproduceerd werd. Alvorens onze verplichting zal ontstaan, moet u ons schriftelijk verwittigen van eender welke beschuldiging en ons het recht verlenen om het artikel te verdedigen, op punt te stellen, of veranderingen aan te brengen met de bedoeling overtredingen te vermijden. Onder geen enkele omstandigheid mag onze aansprakelijkheid hiervoor de aankoopprijs van de artikelen overschrijden.

UITVOERING VAN ORDERS

Daar de uitvoering  van orders door daden van derden en door gevallen va n toeval of overmacht beïnvloed zijn, worden zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding geen aanleiding geven tot weigering of schadevergoeding.

ACCEPTATIE VAN ORDERS

Bestellingen zijn onderworpen aan acceptatie door ons en dit alleen in ons hoofdbureel te ZELE, BELGIË.

KLACHTEN

Alle klachten moeten gebeuren per aangetekend schrijven binnen de vijftien dagen na ontvangst van de goederen. De annulering of onderbreking van een order zal niet worden aanvaard tegen voorwaarden die ons niet volledig schadeloos stellen tegen verlies met inbegrip van de eisbaarheid van de opgelopen directe kosten, indirecte kosten, vaste kosten en een redelijk winst.

TERUGZENDINGEN

Geen enkel BRADY-produkt mag teruggezonden worden voor omwisseling of cr edit, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van W.H. BRADY n.v. te B-9420 ZELE, België.

TEGENGESTELDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Uw order is enkel aanvaard onder de voorwaarden en bepalingen hierin en in onze orderbevestiging vermeld en de bepalingen van een aankooporder of ander schrijven zullen geen deel uitmaken van het verkoopcontract.

BETALINGSVOORWAARDEN

- 30 dagen faktuurdatum of contant 2%

- niet-betalingen op de vervaldatum legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de klant een intrest van 1.5% per maand op het nog verschuldigde bedrag te betalen. Indien de klant binnen de 5 dagen geen gevolg gegevens heeft aan een aangetekend schrijven, waarin hem betaling gevraagd wordt, zal het verschuldigde bedrag, benevens de verwijlintresten, verhoogd worden met 10% met een minimum van 125 EURO.

WERKTUIGEN, NEGATIEVEN EN DRUKPLATEN

Alle werktuigen, negatieven en drukplaten zullen gedurende de produktietijd en tot 24 maanden na datum van het laatste gebruik bewaard worden. Na 24 maanden zullen ze vernietigd worden gehoudens ander bijzonder geschreven akkoord.

Schetsen, samenstellingen, zetwerk, clichés, films, plans, enz.... door ons besteld of vervaardigd blijven eigendom. De klant mag er behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

ONTWERP

Door de speciale mechanische vereisten in de vervaardiging van onze produkten, moeten alle ontwerpen of negatieven door ons goedgekeurd worden. Indien bijkomende kosten voor bijwerking en/of bewerking noodzakelijk zijn, wordt u daarvan verwittigd en deze kosten zullen worden aangerekend.

WIJZIGINGEN MOETEN SCHRIFTELIJK GEBEUREN

Het niet in acht nemen of wijzigen van een van de hierin vermelde bepalingen zal niet bindend zijn voor ons tenzij geschreven en goedgekeurd door de raad van bestuur.

GESCHILLEN

Elk geschil zal definitief worden beslecht overeenkomstig het Nederlandse recht, en uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam.

ETHISCHE CODE

Brady Corporation heeft een algemene 'Code of Ethics Policy'(the "Policy", welke het gedrag en zakelijke contacten tussen Brady werknemers en de klanten/leveranciers, bepaalt. Dit beleid kan geraadpleegd worden op het internet: www.bradycorp.com, Corporate Governance tab, Ethics Guide.

Als U ervan overtuigd bent dat één van onze Brady werknemers deze code o vertreedt, gelieve dit te rapporteren op onze vertrouwelijke website (www.bradyethics.com), ofwel per telefoon of fax te melden, zoals omschreven op blz. 5 van onze 'policy'.

Indien u meer informatie wenst ...

Brady Corporation vervaardigt en levert totaaloplossingen voor de identificatie en beveiliging van mensen, producten en plaatsen. De producten van Brady verbeteren de veiligheid, productiviteit en prestaties van klanten en omvatten kwalitatieve labels, pictogrammen, veiligheidsproducten, printers en software. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft klanten in de elektronica, telecommunicatie, fabricage, elektrische markt, bouw, medische sector, luchtvaart en tal van andere sectoren.


Niet contractuele foto's. De producten kunnen licht afwijken van de afbeeldingen op de website.
Alle prijzen zijn excl. BTW. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of correcties.